Regulamin

REGULAMIN

7 NOCNA RECORDOWA PIĄTKA

Edycja: „HAWAII STYLE”
9 lipca 2021 Poznań
Dystans 5 km

Cele i założenia:

 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • promocja miasta Poznania
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • integracja środowiska biegowego

Organizator: Fundacja „MANIACKA DZIESIĄTKA”

Termin i miejsce:

 • 9 lipca 2021 roku (piątek) w Poznaniu.
 • Tor regatowy Malta (100% asfalt) na dystansie 5 km.
 • Biuro odbioru numerów zlokalizowane będzie na terenie Bula Park w godzinach 18:00-21:00 w dniu 9 lipca 2021 roku. Lokalizacja: ul.Wiankowa 3 w Poznaniu.
 • Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią Organizator planuje starty falowe rozgrywane w piątek 9 lipca 2021 w następujących godzinach 20:00, 21:00 oraz o 22:00

  W przypadku zniesienia w terminie do 30 czerwca 2021 obostrzeń przeciw pandemii i umożliwieniu przez rząd rozgrywania biegów z frekwencją powyżej 1000 osób
  Organizator przeprowadzi bieg o jednej wspólnej godzinie tj. o 22:00.

  Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

  • Ustalony został limit 900 uczestników (oraz dodatkowo zaproszeni goście). Uczestnicy wystartują w 3 oddzielnych falach. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 900 osób, lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i sponsorów.
  • Do każdej fali można zarejestrować 250 uczestników. Uczestnik podczas wypełniania formularza zgłoszenia wybiera godzinę startu, do wyboru ma:godzinę 20:00, 21:00 lub 22:00.
   W przypadku gdy 250 uczestników zarejestruje się do fali na daną godzinę, fala staje się niedostępna.
  • Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości lub innego dokumentu pozwalającego zweryfikować tożsamość jak: prawo jazdy, legitymacja, paszport. W przypadku odbioru przez inną osobę konieczne będzie posiadanie wyłącznie upoważnienia generowanego z panelu zawodnika i podpisanego przez zawodnika.
  • Dostęp do panelu zawodnicy otrzymują w mailu potwierdzającym rejestrację wraz z
   hasłem.
  • W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli 15 rok życia. (na dzień 9 lipca 2021 uczestnik musi mieć ukończone 15 lat).
  • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy podpisują oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 15-17 lat (które w dniu biegu tj. 9 lipca 2021 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL – oświadczenie to wypełniane jest w biurze zawodów w momencie odbierania pakietu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Rodzic może odebrać pakiet startowy za swoje dziecko. Będzie również możliwość odebrania pakietu za inną osobę na podstawie upoważnienia generowanego w panelu zawodnika.
  • Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie nocnapiatka.pl i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 6 lipca 2021. Po tym terminie nie będzie już możliwości zapisania się do biegu. Biuro zawodów w dniu biegu o godzinie 21:00 zostaje zamknięte. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości osobiście zarejestrowanemu uczestnikowi do biegu lub po okazaniu upoważnienia do odbioru za osobę trzecią wygenerowanego w panelu zawodnika.
  • Od 28 czerwca 2021 w panelu zawodnika uruchomiona zostanie możliwość bezpłatnego przepisania pakietu.
  • Nie ma limitu na pokonanie 5 kilometrów.
  • Prosimy zachować mail potwierdzający zgłoszenie wraz z loginem i hasłem dostępu do panelu zawodnika.
  • Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji fali/strefy startowej.
  • Numery startowe będą posiadać oznaczenia godziny startu i przyznanej fali/strefy.
  • Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania lub z numerem z poprzedniej edycji czy też z innej fali, zostaną zdyskwalifikowane oraz
   nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji
   (zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).

  Opłata startowa i pomiar czasu:

  • Opłata startowa za udział w biegu wynosi 37,00 zł płatna poprzez formularz zapisów on-line.
  • Opłaty startowe następują jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

  Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym. Numer startowy wraz z umieszczonym w nim chipem jest podstawą klasyfikacji w biegu.

  Każdy uczestnik w ramach opłaty startowej otrzyma:

  • medal
  • gadżet świecący lub/i gadżet w stylu hawajskim

  UWAGA: Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi wprowadzenie rządowego zakazu organizacji imprez sportowych w tym biegowych w związku z pandemią co spowoduje zmianę formuły biegu na formułę wirtualną.
  W przypadku gdy taka decyzja rządowego zakazu dotycząca imprez biegowych/sportowych będzie obowiązywała na dzień 28 czerwca 2021 ze skutkiem zmiany formuły biegu na edycję wirtualną, organizator zapewni
  zwrot pełnej kwoty wpisowego.

   Klasyfikacja końcowa:

  Prowadzona będzie klasyfikacja generalna. Nagrodzeni zostaną :

  • pierwszych 5 mężczyzn (wg czasu netto po podsumowaniu wszystkich fal)
  • pierwsze 5 kobiet (wg czasu netto po podsumowaniu wszystkich fal)

  Nagrody:

  Pierwsza trójka kobiet i mężczyzn otrzyma trofea , miejsca 1-5 nagrody rzeczowe lub vouchery przekazane przez sponsorów

  Dodatkowo przeprowadzony zostanie konkurs na najciekawsze przebranie.

  Postanowienia końcowe:

  1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników). Uwzględnić należy również obostrzenia przeciw pandemii.
  2. Na starcie uczestnicy mają obowiązek ustawienia się wg przyporządkowanych fal / stref. O przynależności do fali / strefy decyduje Organizator na podstawie przesłanych zgłoszeń. Oznaczenia godzin startu fal / stref znajdować się będą na numerze startowym.
  3. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
  4. Organizator z uwagi na obostrzenia sanitarne zapewnia depozyty i toalety. Szatnie/przebieralnie nie będą dostępne. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
  5. Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.

  6. Zawodnicy mogą oddać / odebrać swoje rzeczy do depozytu w dniu biegu w godzinach od 17:00 – 23:00 (za okazaniem numeru startowego).
  Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
  odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
  7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
  8. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
  9. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału
  biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
  10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
  11. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  12. Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie później niż do 1 lipca 2021. Osoby te mają obowiązek startu z tyłu fali startowej.
  13. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Nocnej Recordowej Piątce. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup
  stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
  14. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
  Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu..
  15. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób z kijkami, w formule Nordic Walking, na wózkach, rolkach, wrotkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
  16. Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
  17. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
  niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
  18. Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej. Uczestnicy edycji 2021 powinni uwzględnić pandemię i obostrzenia rządowe mogące uniemożliwić przeprowadzenie biegu.
  19. Ważne: Organizator zastrzega sobie zmianę daty, godziny czy miejsca startu z przyczyn niezależnych od organizatora lub ze względów bezpieczeństwa.
  20. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu na 5 kilometrów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.
  21. W przypadku temperatur powyżej 20 C Organizator zaleca uczestnikom zabranie na trasę wody w butelce minimum 0,33 l.
  22. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w biegu oraz protesty dotyczące wyników biegu można składać e-mailem na adres
  Organizatora (recordowadziesiatka@gmail.com) w terminie 7 dni od daty
  zakończenia biegu.
  23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
  24. W sprawach biegu prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
  recordowadziesiatka@gmail.com

  Z imieniu całego TEAM-u, z życzeniami udanych przygotowań do NOCNEJ RECORDOWEJ PIĄTKI

  Artur Kujawiński
  Dyrektor Biegu

   

  Przetwarzanie danych:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z
  organizacją 7 Nocnej Recordowej Piątki w Poznaniu
  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym
  dalej „RODO” jest Fundacja “Maniacka Dziesiątka” z siedzibą w Poznaniu, 61-806 Poznań, ul. sw.Marcin 29/8 (dalej jako Administrator Danych Osobowych). W każdym przypadku, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21
  RODO.

  2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego
  w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo. Uczestnik udziela Fundacji “Maniacka Dziesiątka” niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach eksploatacji:
  - utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką
  rozpowszechniane w dowolnej formie
  - udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub
  kopii na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w 7 Nocnej Recordowej Piątce
  - wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
  - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i
  reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
  każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
  wybranym.
  - zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych,
  plakatach i na bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i
  radiowych
  - Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym
  sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na
  wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie
  szerszym niż zakres udzielonej im licencji.
  Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
  Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak skutkować to będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.

   

   

   

Dodaj komentarz