Regulamin

 

4 NOCNY BIEG MANIACKA PIĄTKA „ZOMBIE STYLE”
21 lipca 2017 Poznań
Dystans 5 km

Cele i założenia biegu

 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • promocja miasta Poznania
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • integracja środowwiska biegowego

Organizator: Fundacja „MANIACKA DZIESIĄTKA”

Termin i miejsce:

 • Impreza odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 roku (piątek) w Poznaniu.
 • Start o godz. 22:00. Biuro zawodów zlokalizowane będzie przy Bula Park 17:00-21:00 w dniu biegu.
 • Bieg przeprowadzony zostanie na terenach toru regatowego Malta (100% asfalt) na dystansie 5 km.
 • Trasa będzie oznaczona co 1 km.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 • Ustalony został limit 666 uczestników (w tym zaproszeni goście). Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 666 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i sponsorów.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli 15 rok życia. (na dzień 21 lipca 2017 uczestnik musi mieć ukończone 15 lat).
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 15-17 lat (które w dniu biegu tj. 21 lipca 2017 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Rodzic może odebrać pakiet startowy za swoje dziecko. Będzie również możliwość odebrania pakietu za inną osobę na podstawe upoważnienia generowanego w panelu zawodnika.
 • Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.nocnapiatka.kbmaniac.pl i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 15 lipca 2017. Po tym terminie jeżeli limit uczestników nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie zawodów w dniu imprezy od 17:00 do 21:00. Biuro zawodów w dniu biegu o godzinie 21:00 zostaje zamknięte. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości osobiście zarejestrowanemu uczestnikowi do biegu.

Opłata startowa:

 • Opłata startowa wynosi 29,00 zł płatna poprzez formularz zapisów on-line.

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

Każdy uczestnik w ramach opłaty startowej otrzyma:

 • medal
 • gadżet świecący
 • przekąskę

Klasyfikacja końcowa:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna. Nagrodzeni zostaną :

 • pierwszych 5 mężczyzn
 • pierwsze 5 kobiet

Nagrody:

Pierwsza trójka kobiet i mężczyzn otrzyma trofea , miejsca 1-5 nagrody rzeczowe lub vouchery przekazane przez sponsorów

Klasyfikacje następuję na podstawie czasu brutto.

Zasady finansowania:

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 666 uczestników.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej,
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Nocnym Biegu Maniacka Piątka wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Nocnym Biegu Maniacka Piątka. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:


Artur Kujawiński

Dyrektor Biegu

akujawinski@gmail.com

 

Dodaj komentarz