Regulamin

REGULAMIN
8 NOCNA RECORDOWA PIĄTKA
Edycja: Pożegnanie lata „REGGAE STYLE”
2 września 2022 – Poznań
Dystans – 5 km

I. Cele i założenia:
- popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
- promocja miasta Poznania
- propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
- integracja środowiska biegowego

II. Organizator: Fundacja „MANIACKA DZIESIĄTKA”

III.Termin i miejsce:
- 2 września 2022 roku (piątek) w Poznaniu.
- Start biegu godz: 20:00
- Tor regatowy Malta (100% asfalt) na dystansie 5 km.
- Biuro odbioru numerów zlokalizowane będzie na terenie toru regatowego Malta w godzinach 15:00-19:00 w dniu 2 września 2022 roku.
- Lokalizacja: ul.Krańcowa 98 w Poznaniu, prosimy się kierować w nawigacji na restaurację Taj-India.

IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:
- Ustalony został limit 600 uczestników (oraz dodatkowo zaproszeni goście). Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 600 osób, lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i sponsorów.
- Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości lub innego dokumentu pozwalającego zweryfikować tożsamość jak: prawo jazdy, legitymacja, paszport. W przypadku odbioru przez inną osobę konieczne będzie posiadanie wyłącznie upoważnienia generowanego z panelu zawodnika i podpisanego przez zawodnika.
- Dostęp do panelu zawodnicy otrzymują w mailu potwierdzającym rejestrację wraz z hasłem.
- W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli 15 rok życia. (na dzień 2 września 2022 uczestnik musi mieć ukończone 15 lat).
- Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy podpisują oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 15-17 lat (które w dniu biegu tj. 2 września 2022 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL – oświadczenie to wypełniane jest w biurze zawodów w momencie odbierania pakietu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Rodzic może odebrać pakiet startowy za swoje dziecko. Będzie również możliwość odebrania pakietu za inną osobę na podstawie upoważnienia generowanego w panelu zawodnika.
- Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie nocnapiatka.pl i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 30 sierpnia 2022. Po tym terminie nie będzie już możliwości zapisania się do biegu. Biuro zawodów w dniu biegu o godzinie 19:00 zostaje zamknięte. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości osobiście zarejestrowanemu uczestnikowi do biegu lub po okazaniu upoważnienia do odbioru za osobę trzecią wygenerowanego w panelu zawodnika.
- Od 22 sierpnia 2022 w panelu zawodnika uruchomiona zostanie możliwość bezpłatnego przepisania pakietu.
- Nie ma limitu czasu na pokonanie 5 kilometrów.
- Prosimy zachować mail potwierdzający zgłoszenie wraz z loginem i hasłem dostępu do panelu zawodnika.
- Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania lub z numerem z poprzedniej edycji czy też z innej fali, zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji
(zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).

V. Opłaty startowe:
Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

Zgłoszenia 1-100 – 39,00 zł
Zgłoszenia 101-500 – 42,00 zł
Zgłoszenia 501-600 – 45,00 zł

Opłata startowa płatna jest poprzez formularz zapisów on-line. Opłaty startowe następują jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym. Numer startowy wraz z umieszczonym w nim chipem jest podstawą klasyfikacji w biegu.
Każdy uczestnik w ramach opłaty startowej otrzyma m.in.:
- medal
- gadżet świecący
- numer startowy
- opiekę medyczną na czas biegu
- pomiar czasu

OPCJA WIRTUALNA:

Istnieje możliwość zdobycia wyjątkowego medalu w stylu reggae i wzięcia w losowaniu pakietów startowych na 19 Recordową Dziesiątkę 2023, która odbędzie się 12 marca 2023.

Opłata startowa za udział w biegu w opcji wirtualnej wynosi:

Zgłoszenia 1-100 – 39,00 zł
Zgłoszenia 101-500 – 42,00 zł
Zgłoszenia 501-600 – 45,00 zł

Do powyższej opłaty startowej należy doliczyć 12 zł kosztów wysyłki medalu.
Rywalizacja wirtualna trwać będzie od 2 września do 30 września 2022.
W tym terminie uczestnik będzie mógł w panelu zawodnika wprowadzić zdjęcie i wynik potwierdzający przebiegnięcie dystansu 5km co będzie podstawą klasyfikacji i wysyłki medalu (po 9 października 2022).

UWAGA: Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi wprowadzenie rządowego zakazu organizacji imprez sportowych w tym biegowych w związku z pandemią co spowoduje zmianę formuły biegu na formułę wirtualną.
W przypadku gdy taka decyzja rządowego zakazu dotycząca imprez biegowych/sportowych będzie obowiązywała na dzień 15 lipca 2022 ze skutkiem zmiany formuły biegu na edycję wirtualną, organizator zapewni zwrot pełnej kwoty wpisowego.

VI. Klasyfikacja końcowa:
Prowadzona będzie klasyfikacja generalna. Nagrodzeni zostaną :
pierwszych 5 mężczyzn i pierwsze 5 kobiet

Nagrody:
Pierwsza trójka kobiet i mężczyzn otrzyma trofea , miejsca 1-5 nagrody rzeczowe lub vouchery przekazane przez sponsorów
Dodatkowo przeprowadzony zostanie konkurs na najciekawsze przebranie.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
2. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
3. Organizator zapewnia depozyty i toalety. Szatnie/przebieralnie – organizator zamieści w tej sprawie dodatkowy komunikat. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
4. Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
5. Zawodnicy mogą oddać / odebrać swoje rzeczy do depozytu w dniu biegu w godzinach od 18:00 – 22:00 (za okazaniem numeru startowego).
Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
8. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału
biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
10. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
11. Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie później niż do 30 sierpnia 2022. Osoby te mają obowiązek startu z tyłu biegu.
12. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Nocnej Recordowej Piątce. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup
stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
13. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu..
14. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób z kijkami, w formule Nordic Walking, na wózkach, rolkach, wrotkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
15. Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
16. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
17. Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej. Uczestnicy edycji 2022 powinni uwzględnić pandemię i ewentualne obostrzenia rządowe mogące uniemożliwić przeprowadzenie biegu.
18. Ważne: Organizator zastrzega sobie zmianę daty, godziny czy miejsca startu z przyczyn niezależnych od organizatora lub ze względów bezpieczeństwa.
19. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu na 5 kilometrów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.
20. W przypadku temperatur powyżej 20 C Organizator zaleca uczestnikom zabranie na trasę wody w butelce minimum 0,33 l.
21. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w biegu oraz protesty dotyczące wyników biegu można składać e-mailem na adres
Organizatora (recordowadziesiatka@gmail.com) w terminie 7 dni od daty
zakończenia biegu.
22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
23. W sprawach biegu prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
recordowadziesiatka@gmail.com
Z imieniu całego TEAM-u, z życzeniami udanych przygotowań do NOCNEJ RECORDOWEJ PIĄTKI
Artur Kujawiński
Dyrektor Biegu

Przetwarzanie danych:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z
organizacją 8 Nocnej Recordowej Piątki w Poznaniu
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym
dalej „RODO” jest Fundacja “Maniacka Dziesiątka” z siedzibą w Poznaniu, 61-806 Poznań, ul. sw.Marcin 29/8 (dalej jako Administrator Danych Osobowych). W każdym przypadku, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21
RODO.
2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo. Uczestnik udziela Fundacji “Maniacka Dziesiątka” niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach eksploatacji:
- utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką
rozpowszechniane w dowolnej formie
- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub
kopii na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w 8 Nocnej Recordowej Piątce
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych,
plakatach i na bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i
radiowych
- Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym
sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie
szerszym niż zakres udzielonej im licencji.
Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak skutkować to będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.

W przypadku zapytań odnośnie biegu prosimy kierować maile na adres: recordowadziesiatka@gmail.com

Dodaj komentarz