Regulamin

3 NOCNY BIEG LOTTO MANIACKA PIĄTKA
16 lipca 2016 Poznań
Dystans 5 km

Cele i założenia biegu

 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • promocja miasta Poznania
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • przybliżenie wszystkim poznańskiej grupy biegowej – Klubu Biegacza „MANIAC”

Organizatorzy

Poznańska Grupa Biegowa – Klub Biegacza „MANIAC” Poznań

Termin i miejsce

 • Impreza odbędzie się w dniu 16 lipca 2016 roku (sobota) w Poznaniu.
 • Start o godz. 22:00. Biuro zawodów zlokalizowane przy  Malta Ski od 18:00-21:00 w dniu biegu.
 • Bieg przeprowadzony zostanie na terenach toru regatowego Malta (100% asfalt) na dystansie 5 km.
 • Trasa 5 km (trasa posiada atest PZLA).
 • Trasa będzie oznaczona co 1 km.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 • Ustalony został limit 777 uczestników (w tym zaproszeni goście). Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 777 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i sponsorów.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli 15 rok życia. (na dzień 16 lipca 2016 uczestnik musi mieć ukończone 15 lat).
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 15-17 lat (które w dniu biegu tj. 16 lipca 2016 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.nocnapiatka.kbmaniac.pl i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 13 lipca 2016. Po tym terminie jeżeli limit uczestników nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie zawodów w dniu imprezy od 18:00 do 21:00. Biuro zawodów w dniu biegu o godzinie 21:00 zostaje zamknięte. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości osobiście zarejestrowanemu uczestnikowi do biegu.

Opłata startowa

 • Opłata startowa wynosi 25,00 zł płatna poprzez formularz zapisów on-line.

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

Każdy uczestnik w ramach opłaty startowej otrzyma:

 • medal
 • gadżet świecący
 • poczęstunek

Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna. Nagrodzeni zostaną :

 • pierwszych 5 mężczyzn
 • pierwsze 5 kobiet

Nagrody

Pierwsza trójka kobiet i mężczyzn otrzyma trofea , miejsca 1-5 nagrody rzeczowe lub vouchery przekazane przez sponsorów

Klasyfikacje następuję na podstawie czasu brutto.

Zasady finansowania

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 777 uczestników.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej,
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu LOTTO Maniacka Piątka wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu LOTTO Maniacka Piątka. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

kbmaniac@wp.pl
Artur Kujawiński

Dodaj komentarz