Regulamin

REGULAMIN

6 NOCNA RECORDOWA PIĄTKA

Edycja: „MILITARY PREPPERS STYLE”
12 lipca 2019 Poznań
Dystans 5 km

Cele i założenia biegu

 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • promocja miasta Poznania
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • integracja środowiska biegowego

Organizator: Fundacja „MANIACKA DZIESIĄTKA”

Termin i miejsce:

 • Impreza odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 roku (piątek) w Poznaniu.
 • Start o godz. 22:00. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na terenie Bula Park w godzinach 17:00-21:00 w dniu biegu. Ulica Wiankowa 3 – Poznań
 • Bieg przeprowadzony zostanie na terenach toru regatowego Malta (100% asfalt) na dystansie 5 km.

 

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 • Ustalony został limit 666 uczestników (oraz dodatkowo zaproszeni goście). Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 666 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i sponsorów.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli 15 rok życia. (na dzień 12 lipca 2019 uczestnik musi mieć ukończone 15 lat).
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy podpisują oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 15-17 lat (które w dniu biegu tj. 12 lipca 2019 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL – oświadczenie to wypełniane jest w biurze zawodów w momencie odbierania pakietu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Rodzic może odebrać pakiet startowy za swoje dziecko. Będzie również możliwość odebrania pakietu za inną osobę na podstawie upoważnienia generowanego w panelu zawodnika.
 • Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie nocnapiatka.pl i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 9 lipca 2019. Po tym terminie nie będzie już możliwości zapisania się do biegu.Biuro zawodów w dniu biegu o godzinie 21:00 zostaje zamknięte. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości osobiście zarejestrowanemu uczestnikowi do biegu lub po okazaniu upoważnienia do odbioru za osobę trzecią wygenerowanego w panelu zawodnika.
 • Od 1 lipca w panelu zawodnika uruchomiona zostanie możliwość bezpłatnego przepisania pakietu.

 

Opłata startowa:

 • Opłata startowa za udział w biegu wynosi 33,00 zł płatna poprzez formularz zapisów on-line.

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym. Numer startowy wraz z umieszczonym w nim chipem jest podstawą klasyfikacji w biegu.

Każdy uczestnik w ramach opłaty startowej otrzyma:

 • medal
 • gadżet świecący
 • poczęstunek gastronomiczny

Klasyfikacja końcowa:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna. Nagrodzeni zostaną :

 • pierwszych 5 mężczyzn
 • pierwsze 5 kobiet

Nagrody:

Pierwsza trójka kobiet i mężczyzn otrzyma trofea , miejsca 1-5 nagrody rzeczowe lub vouchery przekazane przez sponsorów

 

Dodatkowo przeprowadzony zostanie konkurs na najciekawsze przebranie.

Klasyfikacje następuję na podstawie czasu brutto.

 

Zasady finansowania:

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 666 uczestników.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej,
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu Nocna Recordowa Piątka wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu Nocna Recordowa Piątka. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.
 • Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem … osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
 • Wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych skutkuje rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych .Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak skutkować to będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest:
 • Fundacja Maniacka Dziesiątka
 • ul. sw. Marcin 29/8
 • 61-806 Poznań
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu.

• Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z

regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

• Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być

niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia

środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów

alkoholowych.

• Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym

podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru

czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i

przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

• Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może

zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do

przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu, w przypadku wystąpienia

siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz ze względów

bezpieczeństwa.

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy

organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.

• Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele

jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

• Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie

to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie praw nabytych

na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego

regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej Organizatora.

 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:


Artur Kujawiński

Dyrektor Biegu

akujawinski@gmail.com

Dodaj komentarz